Adwokat Szczecin

Zakres specjalizacji

Pomoc prawna

Reprezentacja przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej

Udział w negocjacjach oraz mediacjach mających na celu pozasądowe zakończenie sporu

Dochodzenie odszkodowań w sprawach ubezpieczeniowych tak na etapie sądowy, jak i likwidacyjnym

Udzielanie porad prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych

Prowadzenie szkoleń

Reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych

Prawo karne

Oferujemy obronę w procesach dotyczących przestępstw oraz wykroczeń, począwszy od fazy postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuraturę lub policję, skończywszy na postępowaniu sądowym. Występujemy także jako pełnomocnicy pokrzywdzonych w procesach karnych.

Prawo cywilne

Obsługa prawna obejmuje reprezentację w toczących się procesach cywilnych, jak też inicjowanie postępowania sądowego przez złożenie odpowiedniego pozwu, czy wniosku np. o podział majątku wspólnego, czy o stwierdzenie nabycia spadku. Kancelaria oferuje również pomoc w zakresie ugodowego zakończenia sporu m.in. poprzez udział w negocjacjach, czy mediacjach.

Prawo rodzinne

Zakres pomocy prawnej w tej dziedzinie obejmuje przede wszystkim reprezentację w postępowaniach sądowych oraz mediacjach w sprawach o rozwód i separację, a także dotyczących m.in. władzy rodzicielskiej, ustalenia kontaktów z dziećmi, alimentów, ustanowienia rozdzielności majątkowej.

Prawo gospodarcze

Pomoc prawna dla podmiotów gospodarczych świadczona jest zarówno w pojedynczej sprawie, jak też poprzez stałą, kompleksową obsługę. Oferta obejmuje także pomoc w sporządzaniu umów spółek cywilnych, spółek prawa handlowego oraz ich rejestrację.

Prawo pracy

Reprezentacja w tej dziedzinie dotyczy zarówno pracowników, jak też pracodawców. Zakresem usług objęte są między innymi sprawy dotyczące odszkodowań, mobbingu, ustalenia stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy, rozliczania nadgodzin i delegacji.

Prawo administracyjne

Usługi świadczone w ramach Kancelarii, oprócz reprezentacji w postępowaniach toczących się przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi, obejmują doraźną pomoc w sporządzaniu pism oraz opracowywanie opinii prawnych.